Giới thiệu

Chúng tôi phân ph?i toàn b? s?n ph?m B?o h? (PPE) và Thi?t b? v? sinh công nghi?p ? Vi?t Nam trong h?n 20 n?m qua. Chúng tôi ??i di?n cho các nhà s?n xu?t hàng ??u c?a Châu Âu, M? và Úc, t?t c? ??u ?áp ?ng các tiêu chu?n qu?c t? kh?t khe v? an toàn nh? EN, ANSI, CSA hay AS/NZS.

N?m 2011, chúng tôi ?ã thành công trong vi?c ??a vào th? tr??ng giày b?o h? th??ng hi?u Equip Pro

khẳng định mục tiêu của chúng tôi :

Cung cấp cho khách hàng sản phẩm chất lượng cao đã được kiểm định cùng với những dịch vụ giá trị cộng thêm với mức giá phải chăng

Đối tác của chúng tôi :

                  

             

 

Share this :